5. ขั้นตอนส่งมอบเครื่อง

 เมื่อวิศวกรของบริษัทฯ  ได้ทดสอบและตรวจเช็คการทำงานของเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพาน  จนเป็นที่มั่นใจว่าตัวเครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแล้ว  บริษัทฯ ก็จะทำความสะอาดเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพาน   เพื่อทำการส่งมอบให้กับผู้ซื้อ